Laisvos darbo vietos

 

REIKALINGI TRYS (3 ET.) IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI (1 ET. – 36 VAL./SAV.).

Skelbimo data: 2021-05-05. 

Įstaiga: Šakių lopšelis-darželis ,,Klevelis“.

Skelbimo įvadas: Reikalingi trys ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Pareigos: Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Pareiginės algos koeficientas:  7,43-9,71 (atsižvelgiant į suteiktą kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginį darbo stažą).

Darbo vieta: Šakių lopšelis-darželis ,,Klevelis“.

Reikalavimai: Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogas privalo turėti  aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikų mokytojo kvalifikaciją arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją ir iki 2005 m. papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas.

 Pedagogas turi išmanyti:

 1. Bendrųjų ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programų  ir standartų sudarymo principus bei reikalavimus.
 2. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo ypatumus ir būdus.
 3. Komandinio darbo ypatumus ir principus.
 4. Pagrindinius šiuolaikinės vadybos principus.
 5. Pedagoginės sąveikos principus.
 6. Esminius vaiko poreikius, jų tenkinimo ir poveikio būdus bei galimybes.
 7. Vaiko amžiaus tarpsnių psichologiją ir pedagogiką.
 8. Turi žinoti smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašą.

Pedagogas turi gebėti:

 1. Priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;
 2. Įvertinti vaiko ugdymosi poreikius, nustatyti ugdytinių pasiekimus ir pažangą;
 3. Kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 4. Dirbti kompiuteriu (naudotis MS Word programa, internetu, elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis), išmanyti raštvedybos taisykles.
 5. Gebėti pildyti elektroninį dienyną.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (prašymo dalyvauti atrankoje forma);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas;
 4. Dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei turi darbo stažą);
 5. Gyvenimo aprašymą;
 6. Pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti  registruotu laišku ( Šaulių g. 20, LT-71117, Šakiai)

arba el. paštu: klevelis@sakiai.com, vilija.butikiene@sakiuklevelis.lt . 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informaciją teikia įstaigos vadovas tel. 8(345)60185, 861217819.

Dokumentai pateikiami iki 2021-05-18, 16.30 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Atrankos data ir laikas: 2021-05-25, 9.30 val.

Įdarbinama nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.