Specialistų paslaugos

Meninio ugdymo pedagogė Džordana Gurskytė

Organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių, bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, rengia ir dalyvauja vykdomuose projektuose, organizuoja rytines mankštas, įvairius renginius ir šventes, rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

 

Socialinė pedagogė Vaidutė Lazdauskienė

 

Dirba individualiai arba grupėmis su ugdytiniais, kurie turi elgesio ir emocijų sunkumų. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoja ir koordinuoja socialinę pedagoginę pagalbą ir vertina jos kokybę.Teikia aktualią informaciją tėvams ir auklėtojoms apie vaiko adaptaciją, elgesio bei emocijų sutrikimus. Informuoja tėvus dėl jų teisės gauti socialinę pedagoginę pagalbą. Atstovauja vaiko teisėms, gina jas ir teisėtus vaiko interesus. Bendradarbiauja su įstaigos pedagogų komandomis, ugdytinių tėvais, įstaigos administracija, taip pat ir su kitomis institucijomis. Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje. Inicijuoja, organizuoja, kuria ir įgyvendina socialinius projektus.

 

Logopedė – spec. pedagogė Aldona Stanislovaitienė

Tiria  vaikų kalbą, taiko tinkančius metodus ir priemones kalbos ir kalbėjimo sutrikimui šalinti. Veda individualias, grupines logopedines pratybas, bendradarbiauja su grupių pedagogais, vaikų tėvais. Teikia jiems metodines rekomendacijas, informuoja apie vaiko kalbinę būklę. Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Logopedė – spec. pedagogė Gitana Kaunienė

Įvertina vaiką, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms. Teikia pagalbą vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą. Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialiuosius darbo būdus ir metodus. Konsultuoja tėvus ir pedagogus. Vadovauja įstaigos Vaiko gerovės komisijos darbui.

 

Psichologė Odeta Bočkienė

 

Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje). Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais. Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas. Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą. Esant poreikiui, vertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ir asmenybės ypatumus, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, veda  socialinių – emocinių  įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams.Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedė – spec. pedagogė Judita Pėžaitė

Tiria  vaikų kalbą, taiko tinkančius metodus ir priemones kalbos ir kalbėjimo sutrikimui šalinti. Veda individualias, grupines logopedines pratybas, bendradarbiauja su grupių pedagogais, vaikų tėvais. Teikia jiems metodines rekomendacijas, informuoja apie vaiko kalbinę būklę. Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.