Vizija, misija, vertybės

 

MISIJA

Darželis – ugdymo įstaiga, kurioje sudaromos sąlygos visapusiškam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui (si). Kartu su šeima:

  • ugdome ugdytinių dvasines ir fizines galias, sugebėjimą gyventi su gamta;
  • mokome išreikšti save per meninį žodį, vaidybą, muziką, liaudies kūrybą;
  • padedame pasirengti sėkmingam mokymuisi mokykloje ir bendravimui su bendraamžiais;
  • ugdome kūrybingą, atsakingą, dorą ir sąžiningą demokratinės valstybės pilietį.

 

VIZIJA

Darželis – atvira visuomenei, nuolatinei kaitai įstaiga, kurioje vyrauja tolerancija bei pagarba vienas kitam, mokanti mokytis ir mokyti.

Darželinukas – žingeidus, kūrybingas, sugebantis savarankiškai apsispręsti, žinantis savo teises ir pareigas.

Pedagogas – profesionalus patarėjas. Jo veiklos kokybė – visos įstaigos veiklos kokybė ir prestižas.

Tėvai – aktyvūs ugdymo proceso ir įstaigos veiklos dalyviai.

 

TIKSLAS – teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams.

 

UŽDAVINIAI:

  • Ugdyti kūrybingą, saugų ir sveiką vaiką modernioje, atviroje kaitai, visapusiškai tenkinančioje vaikų poreikius ugdymo/si aplinkoje.
  • Tobulinti bendradarbiavimo su tėvais ir ugdytiniais kultūrą.
  • Veiksmingai taikyti informacines technologijas ir aktyvinančius ugdymo metodus.